Startseite » Off topic » Test-Forum »                                                                                                     
                                                                                                     [Beitrag #403010] :: Tue, 09.01.18 14:15 Zum nächsten Beitrag gehen
                                                                                                                     
Hattingen Hair 21.02.19 & 22.02.19 5200 FUT

Den Beitrag einem Moderator melden

 Eine private Nachricht an diesen Benutzer verschicken  
 
Aw:                                                                                                      [Beitrag #414152 ist eine Antwort auf Beitrag #403010] :: Sat, 30.06.18 18:05 Zum vorherigen Beitrag gehenZum nächsten Beitrag gehen
if(empty(trim$($msg))){
return "Leere Nachricht";
}
Hattingen Hair 21.02.19 & 22.02.19 5200 FUT

Den Beitrag einem Moderator melden

 Eine private Nachricht an diesen Benutzer verschicken  
 
Aw:                                                                                                      [Beitrag #414153 ist eine Antwort auf Beitrag #403010] :: Sat, 30.06.18 18:15 Zum vorherigen Beitrag gehenZum nächsten Beitrag gehen
i̛̪̰̠̟͇ͧ̍͋ͪ͐͢f̷̘͓̱̬͖̱̺̺̥̤̘̯̼̒̉̇ͥ̀̈́̑ͬͯͮ̈́̊ͪ́͠͠ͅ(̘̹̲̝̮̝̹̘ͫ̊͂̈ͦ̂̊̀͠ͅę̹̝͙̹̥̯̞̮͔͍̜͋̔ͣ̓̍̾ͬ̍ͮ̕m̆̈́̂̑ͨ̓̌̾̈́̐͒ͭ͑ͦ ̷̶̢̛̈̔̚҉̬̤̣͍̲̼̰͈̦̰̲p̃̊̉̌̈́̍̕҉̧̟̝͎̹͙͈̖̱̤̝͔͔̺͉̱͡͞t̵̜͎͔̮̝͖̬̠͇͓̫̮̺̦̘̜̤̀ͧ͋̿ͦͯ͡y̻̳̝̺͈̗͚͂̄͂͐ͨͮ̈̉ͮ̓͌͑̑̄̾̋͢͢͞ͅ( ̡͐̀͛ͬ͗̒̎̑ͨ̃̏̈̐͂̈̑҉̵̪͕̗̙̪͙͢͝ṭ̟͎̮̟̣̥̦̯͍̟͔̤̼̹͈͖ͫ̅ͩ̂̈̿̉̄̊̎͂̈́̍́̉ͬ́̚͜r̸͕͓͉͍̯̮̱̣̯̻̗̗̻͈̥̊̊̃ͬ̂̈͌̆̀́̚i̋̓ͪ͗̌̊ͯ̚ ̸͓͉̝̼͍͙̪̳̹͎̳̬̞̳̱̲͊̐̈́́͘͡m̧̳̼̰̝̣͖͙͍̰͆̊ͥ̆̊͛̈̔̆͐̓̀ͯ͒͞͝$̧̧̯̭̻̩̱͒́͑̊(̡̛̮̙̙̲̙̙͚ͪ̆͊ͬ͑͐̋̊͆̎ͦ̿̿́̀͢$̎̽̇͑͑͑̎ͪ̉͐͗ͪͯ ̵̼̤̗̪͚͖̣̅́́̀͞m͕̜̝̜̤̳̭͎͈̝̫̰̱̳̗̣̜̩̔ͣͭ͌̄ͤ̾́̑ͧ̔̒̌́ͅs̷ͩ͒̏ͥͧͣ̅ͣ̆̉ͤͮ̓̊̐̓̔͢͞͏̠̲̭̼̠̲̟̝g̉͐̀͒͒̓͆̈ͭ̏̚͢͡͠͏̦̖͇̥̹̤̗̱ ̤̳̭̼͍̜)̡͍̮̥̯̭̑ͬ͆ͩ͢)̸̸̡̦̖̞̹̻̳̹̫̳͓͖͕̩̈́ͨ̾ͪ̿ͧͮ̄ͩ̓̍ͤ͌́͆͐̐̃͝ͅͅ)̨͚̘̙̯̫̠̼̆͐ͫͤͥ̏͛̇ͥ͝ͅ{̶̢̟̻͚͙̜̹̻͚̩̬̂̍̊̾̿ͫ́̔̇̀͢
̵̦̞͖̘͕̻̥̭̞͎̘͉̰͈̜ͤ̌̈́͌̒̀̍͐̄͟r̷̢͈̬̝͉̖̫͇͊̒͒͒̉ͧ̈̓ͮ̍̃̍ͫ́̒̚̚͢͠͠eͯ́ͤ̆͛͋̓͊͞҉̧̟̗͔̥̳̹͈̰͈͕̖͚ț̨̨͔͉͓̦̎ͧͨ̑ǔ͆͌̌̏͛ͨ̑̒ ̸̡̛̼̖͍̭̻͉̓̔̎ͫ͑͐̄͠͡ŕ̵͋̏ͦ͊͌͌҉̹̳̰͓̲̹̟͚ͅn̷̷̶̻̖̫͈̟̫͍͉̰̗͕͍͍̝͔͊̽͑ͬͦ̂̓ͪͭ̄̑̒͗ͤ͋̅͆ͯͅ ͯ̒̅̎͛ͯ̉ͤͤ̀̅̄͐ͬ̃́̌̽͊͏̺͔̭̻̭̱͈͢" ͚̭͎͖̹̪̟̞̔͊̇͗̋̽̏̆̈́̏ͨ́̕͜͞͞Lͣ̓ͨ̄͌ͩ͛̉͂̈́ͥͥ̒͑ͬ͗͡͏҉̸͕̹̤̥̯͎̳̤̤̤̝̱͉͇e̴̵̛̤̬̳̠̟̗̦̘̹̙̼̠͈̳̠̰͙̊̔̋̇͆̐͐̒͗͒͋̏̈eͦ͊͊̎̿̐̊ ̍̍̆̐ͯ͡͡͏̲̰͇̖͈̭̩̙r̢̛̝͇̼̣̩͕̳̞͎͇̬͚̫̲̬͒̎̿ͮ̈́̐ͩ͆ͩ̀͂̈ͥͮͯ͗̌̅̀͠ͅͅe͕̘̦̜̭͚̭̻̘̹̠̟͔͎̫̥̎́ͬ̐̅ͬ̀̕̕͜͠ ̵̢̃ͯ̌̃ͦ̏͂͏̞͕̼̺̮͎̮̙̭̱͓͕̦͚̻͝ͅͅŇͮ̽̾̑̋̍͊̀ͫ͊ͨ͋҉̶̦̼͎͕̟̜͓̲͉͎̤̝̲̫̰̱̦͟a̡̤͉̩̱͖̥͚̗͈̫̘͕͒̍́ͬ̎͊̉͆ͦ̋̇̋̑̎ͪͪ̀͠ͅc͋̃̑̒̎ ̧͙̜̣͈̬̳͇̼̜̬̭̦͙̬̲̠̟͉̞̾ͯ͆ͦ͐͑͗͛̒͛͢͟͠ḧ̴̟̱̲̦̼̙̳̭͚͙͚̰̺̄ͬ͐̽̏̀͒̑ͭͩ͐̈́̽̉͗̔ͯ̚͠r̫̩̮̹̲̟̤̗̙̭̮̼̮͉̮̬ͣͦ͆̄̉̂̿ͮ͒ͭ͞iͧͮͣ̈ ͕̯̗̦̳̮̩̲̜̮̘̱̺̀ͮͧͥ̃̌̆̄̀́͢͢ç̵̸̝̜̮̹͖͔͖̞̬̣͎͕̻̫̩͔̩̰͈͆̌̏̑͛̄͠͞ḧ̴̵̛͔̮̱͚̱̰̮̪͕̥͕̻͍̥͕̳́̓̍ͅt̴̛͈̲̟̱̭̪̺͍̺̺͇ͧ͂̈́̀̚͟ͅ ͚ "̸̵̴͎̭̜̥̲̼̞̩̭ͥ̂͑͌͗ͭͨͧ̽ͯ̀́;̢̡̭̪̪̬̘̖̪̻̥̦̞̲̦̖͈̏ͯ̑̂ͫͮͤ́
̛̯̟̤̤̑ͮ̌̒̎͗̍̅̕}̵̨̜͈͎͕̼̠͔̰͖̲̳̅ͬ͆̿́ͪ͛̀͞ͅ
̊͐̓͒̅̐̈́̎̑ͦͥ͏̴̛̖̣̫͈̹̮̝̱̫̯̮̗͉̖̰̫͞ͅ

Big3 + Ru

Den Beitrag einem Moderator melden

 Eine private Nachricht an diesen Benutzer verschicken  
 
Aw:                                                                                                      [Beitrag #414154 ist eine Antwort auf Beitrag #414153] :: Sat, 30.06.18 18:16 Zum vorherigen Beitrag gehen
Guter Mann!
Hattingen Hair 21.02.19 & 22.02.19 5200 FUT

Den Beitrag einem Moderator melden

 Eine private Nachricht an diesen Benutzer verschicken  
 
Vorheriges Thema: Testtesta
Nächstes Thema: test umfrage
Gehe zum Forum:
  


aktuelle Zeit: Mon Nov 18 12:52:20 CET 2019

Insgesamt benötigte Zeit, um die Seite zu erzeugen: 0.02718 Sekunden
Letzte 10 Themen

Medizinische BeratungDr. Jessica EllisPartner Hairforlife FUE EUROPE